Štark s.r.o.
Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.Stark s.r.o.
E-shop

Praktické rady a doporučenia

 1. Niekol'koročné skúsenosti pracovnikov montujúcich sanitárne inštalačné systémy z CPVC a PVC ponúkané firmou NIBCO, priniesli mnoho praktických poznatkov, na ktoré Vás chceme upozornit'. Nezávisle na rozsahu a zložitosti inštalácie, pracovník prevádzajúcí montáž by mal vo vlastnom záujme dodržiavat' nížšie uvedené doporučenia.
 2. Inštalácia má byt' realizovaná v súlade s dokumentáciou prevedenou autorizovaným projektantom alebo výrobcom inštalačneho systému. Všetky  pripadné zmeny by mali byt' v dokonalom súlade s projektantom a výrobcom. Prevedenie inštalácie má byt' realizované firmou a inštalatérmi, ktorí prešli školením o spôsobe montovania inštalácie NIBCO.
 3. Pred lepením je nutné odstránit' ostrú hranu na konci rúrky.
 4. Než nanesieme lepidlo, skontrolujeme dosadacie plochy rúrky a tvarovky. V pripade že, rúrka dosadne tzv. „na sucho” až do pätky tvarovky bez akéhol'vek odporu, je nutné tvarovku podl'a reklamačných zásad vymenit'. Pre lepenie se nesmie používat' lepidlo, ktoré viditel'ne zmenilo svoju konzistenciu a zrosolovatelo. Móžu sa použít' iba lepidlá špecialne označené pre lepenie CPVC a PVC, dodávané firmou NIBCO. Lepidlá nenávratne strácajú svoje vlastnosti v pripade ich riedenia s akýmkol'vek rozpúšt'adlom.
 5. Pri lepeni dvojstupňovou technológiou sa najprv musí použít' čistič, tzv. „primer”.
 6. Po vtlačení do pätky tvarovky je potrebné rúrkou pootočit o 90o pre dokonalé rozprestrenie lepidla  a narušených vrstiev lepených častí. Obe lepené časti sa musia 15 – 3O sekund (dl'a dimenzie) držat' pri sebe, aby sa zabránilo rozpojeniu, spôsobenému konštrukciou tvarovky do kónusu.
 7. Nedoporučuje sa lepenie v teplotách nižších než +5oC alebo v daždi. V prípade zlého počasia sa musí montáž prevádzat' v zateplenom objekte, kde však nie je otvorený oheň!
 8. Vzhl'adom ku kónickému závitu v prechodoch z CPVC a PVC s vnútorným závitom je dôležité zachovávat' opatrnost' pri spojovaní s vonkajšími kovovými závitmi. CPVC prechod s vnútorným závitom musí mat' „O” krúžók z EPDM. CPVC prechody s vonkajšim závitom sa môžu používat' iba tam, kde teplota vody neprekračuje 60oC. Pre vyššie teploty používajte prechody so šrúbením (kat. č.4733). Pre spojenie s batériou používajte na teplú vodu nástenné koleno (kat. č.4707-356).
 9. Všetky zdroje horúcej vody ústredného kúrenia a teplej užitkovej vody (kotle, výmeníkové rozdelovače), kde je inštalácia prevedená z CPVC, musia byt' riadne osadené termostatickým zariadením eliminujúcim možnost' prekročenia teploty 90oC v systéme. Nedoporučuje sa inštalovat' CPVC ku kotlom na tuhé palivo.
 10. Pri použití prechodov s vonkajšími závitmi z CPVC i PVC sa používa teflonová páska, ktorej hrúbka je min. 0,1 mm spolu s teflonovou pastou. Ak používame pastu „UNIPAK”, môžeme pod ňou aplikovat' velmi malé množstvo konope. V tom prípade môže byt' dostačujúce dotiahnutie závitu rukou. Dotiahnutie kl'účom doporučujeme max. o 1,5 až  2 obraty.
 11. Pred objednaním spojovacích častí systému nad 2”, závitových i prírubových, kontaktujte zástupcu firmy NIBCO.
 12. Na rúrkach s rozmerovou radou SDR a Sch 40 sa nesmú rezat' závity.
 13. Inštalácia sa musí previest' tak, aby sa mohla kompenzovat' rozt'ažnost' materiálu spôsobená rozdielnymi teplotami v rúrke. Prevedenie inštalácie vychádza z daných podmienok v budove s využitím úskokov a zalomenia, ukrytia kompenzačných prvkov a ramien. Platí tu pravidlo, že jeden úsek potrubia nemá byt' dlhší než 3 m. ak je dlhší, musí byt' prevedený odskok tzv. „U” kompenzátor. Ak je potrebné obíst' potrubie, použijeme tzv. kríženie zo sortimentu NIBCO.
 14. V prechodoch stropom, alebo stenou je potrebné rúrku chránit', napr. pomocou izolácie z penového polyethylénu.
 15. Z CPVC a PVC sa nesmie vykonávat' inštalácia plynných médií a stlačeného vzduchu!
 16. Tlaková skúška sa nesmie vykonávat' len za predpokladu ak je systém naplnený vodou.
 17. Tlaková skúška sa vykonáva po uplynutí najmenej 2 hod. od vykonania posledného lepeného spoja. Celkové uvedenie inštalácie do prevádzky sa doporučuje po uplynutí aspoň 12 hod. od vykonania posledného lepeného spoja. Tento čas je vždy závislý od priemeru inštalovaného potrubia a montážnej teploty. Podmienky sú podrobne opisane v technickej dokumentácii  „Projektovanie a montáž “.
 18. Inštalácia iných príchytiek s pružnou vložkou než ponúka NIBCO, musia byt' odsúhlasené zástupcom firmy NIBCO.
 19. Správne dodržanie všetkých inštrukcíí je podmienkou riadneho prevedenia  inštalácie a následného uvedenia inštalácie z CPVC a PVC do prevádzky.w

12 + 12 doporučení

Je potrebné:

 • Dodržiavať pokyny vypracované firmou NIBCO.
 • Po lepení počkať potrebnú dobu pred tlakovou skúškou.
 • Nepoužívať lepidlá po záručnej dobe alebo so zmenenou  štruktúrou.
 • Ako médium pre tlakovú skúšku používať vodu.
 • Klásť dôraz na tepelnú rozť ažnosť a tlaky pri projektovaní.
 • Inštalovať zodpovedajúce množstvo podpier a úchytov.
 • Zabezpečiť  rúrky pred mechanickým poškodením vo voľne prístupných miestach.
 • Pre spojovanie používať  len lepidlá a prechodky distribuované z firmy NIBCO.
 • Pre  spojenie z inými materiálmi používajte prechodové dvojvsuvky  (ú.t.)
 • Používať PRIMER pri dvojstupňovej  inštalácii.
 • Zraziť hranu pred lepením.
 • Kontaktovať miestneho predstaviteľa NIBCO v prípade objavenia problémov.

Vyvarujte sa:

 • Prevádzať lepenie bez preštudovania inštrukcií.
 • Vykonávať samovoľne zmeny v technológii lepenia.
 • Maľovať olejovými farbami alebo používať izolácie obsahujúce olejové farby.
 • Používať pre inštaláciu tlakového vzduchu alebo plynu.
 • Fajčiť alebo používať otvorený oheň v blízkosti miesta lepenia.
 • Prevádzať montáž v teplote pod +5°C.
 • Lepiť v miestach s dobrou ventiláciou.
 • Šetriť lepidlom.
 • Kombinovať v inštalácii výrobky NIBCO s prvkami iných výrobcov.
 • Používanie nylónových štetcov alebo štetcov z iných syntetických materiálov (používať
 • štetce iba s prírodnými vlasmi)
 • Riediť lepidlo s akýmkoľvek rozpúšťadlom.
 • Lepenia, v prípade že, rúrka  vchádza  veľmi ľahko až do pätky tvarovky